Menu

Begin Verenigingen Plattegrond Historie Klein leed Stg. Kerk Leons Tjerke Húns

 

 

 

Restauratie Nicolaestsjerke Húns

Nicolaas tjerke

 

De Nicolaestsjerke van Húns is een 13e eeuws met gele kloostermoppen opgetrokken dorpskerkje, met een rondgesloten koor.

Op de westgevel een torentje met een houten opbouw en spits, waarin een klok in 1617 gegoten door Hans Falck.\De toren draagt aan de dorpskant een wijzerplaat.

Het kerkinterieur bestaat uit: Een preekstoel (geverfd) en voorname eiken banken uit de 17e eeuw, een grafzerk uit 1577 van pastoor Sippe Japicksz en verder zerken uit de 17e eeuw.

 

Een orgel gebouwd door Willem Hardorff in 1875 dat afkomstig is uit de kerk van Leons en sinds 1961 in de kerk van Húns verblijft.

De Nicolaestsjerke heeft een grondige restauratie nodig. Hiervoor is de Stichting Nicolaestsjerke Húns opgericht.

Het logo van de stichting laat het kerkje van de noordzijde zien. Rondom monumentale in bloei staande kastanjebomen, te midden van een weids landschap, in de gemeente Littenseradiel in de provincie Fryslân.

 

Door de restauratie moet het in de toekomst mogelijk worden om het kerkgebouw vaker voor culturele en dorpsevenementen in te zetten.

 

De “restauraasje commissie” is 16 februari 2010 o.l.v. voorzitter Albert Bouma bijeen geweest.

Helaas was onze grote motivator Ulbe Zwaga niet aanwezig.

Belangrijkste constatering is dat de subsidieaanvraag voor 1 april 2010 aangevraagd moet zijn.

Daarna kan worden vastgesteld welk bedrag er zelf moet worden opgebracht. Hiervoor wordt ook een beroep op de inwoners en oud- inwoners gedaan.

Bijzonder positief was de spontane gift door een commissielid die 1000 euro beschikbaar stelde.

Om de inwoners en belangstellenden bij het project te betrekken wordt een bord bij de kerk geplaatst waarop de financiële situatie wordt vermeld.

 

Secretariaat:

Gibbeflecht 28

9022 AJ Mantgum

058 – 250 1805

Ulbe.zwaga@tele2.nl

Rekeningnummer 1311.65.445

t.n.v. Stichting Restauratie Nicolaestsjerke Húns

----------------------------------------------------------------------------

 

Artikeltsje foar de “Tsjerkestim”

 

Restauraasje fan de Hunser Tsjerke de sa neamde Nicolaestsjerke.

Na jaren van voorbereiding was de afgelopen donderdag 12 mei 2011 dan zover dat de officiële aftrap voor de start van de financiële wervingsactie kon worden geven.
Dit gebeurde, na een welkomstwoord van de voorzitter de heer A. Bouma, door onze burgemeester mevrouw drs. J. Liemburg, die het initiatief omarmde. Ze deelde oa. mee, dat er bij de Gemeente ook meegedacht zou worden om de benodigde financiën te realiseren.
Daarna onthulde mevrouw Liemburg een kleine replica van de “ Hunser Tsjerke “ waarnaast een thermometer staat, die de stand van de financiën zichtbaar maakte. Hierop blijkt dat er al bijna 240.000 euro is toegekend op een totale begroting van ruim 445.000 euro. Er zijn een aantal aannemers uitgenodigd om aan de hand van het Productplan een begroting in te dienen.
Naast alle subsidieverlenende instanties zijn ook alle inwoners en oud- inwoners van de dorpen Huins, Lions en Hoptille aangeschreven, om mee te helpen en mee te denken hoe het ontbrekende geld kan worden binnen gehaald.
Voor de jeugd was er een ballonnen wedstrijd, waarbij voor de eigenaar van de verst weg gewaaide ballon een prijs beschikbaar is gesteld.
Na afloop was er gelegenheid om een kopje koffie in het Dorpshuis “De Murdhun” te nuttigen, waar de door de heer E. Kuiper vervaardigde DVD werd getoond met daarop een impressie van het belang van de kerk in dit kleine dorp.

 

Namens het Bestuur van de Stichting Restauratie Nicolaestjerke Huns.


R. Reinsma, (penningmeester) huns 40a, 8832 KD Huns.
Bankno. 131.165.445

 

ballonnen.jpg ballonnen1.jpg

doarpshus.jpg doarpshus2.jpg

doarpshus3.jpg tsjerke.jpg

tsjerke2.jpg tsjerke3.jpg

tsjerke4.jpg

---------------------------------------------------------------------

 

Artikel yn Tsjerkestim

 

Bijdrage dd. 5-10-2012

 

Restauraasje Hunser Tsjerke

 

We binne los ( variant op: ’t giet oan )

 

Voor degene die regelmatig door Huins rijden, fietsen of wandelen kan het niet ontgaan zijn, de restauratie van de Nicolaes tsjerke in Huins is begonnen, de hele kerk staat in de steigers. Aannemer Peter van der Hoek uit Spannum is op maandag 3 september 2012 van start gegaan en daar zijn we als Stichting erg verheugd over. De eerste bouwvergaderingen hebben inmiddels ook plaatsgevonden in het bijzijn van architect en subsidieverstrekkers om de restauratie te begeleiden.

 

De voorbereidingen zijn in 2006 gestart en de bestuursleden van de Stichting hebben na vele vergaderingen het groen licht gegeven om te beginnen. In de eerste plaats willen we iedereen bedanken die heeft mee geholpen om de begrote som geld bijeen te brengen, - van (oud) inwoners van beide dorpen en sympatisanten tot aan Overheids instellingen en Stichtingen - allen hebben hun steentje bijgedragen. Nog is de totale begroting nog niet bijeen, maar de Stichting vindt het verantwoord om te beginnen. Om in de toekomst de multifunctionele functie van de kerk mogelijk te maken, wordt er o.a. een toilet en keuken geplaatst, zonder dat het authentieke karakter van de kerk verloren gaat. Er moet dus ook nutsvoorzieningen worden aangevraagd want – wat de bewoners natuurlijk weten- er zit geen gas, water en elektrisch in onze kerk.

 

Wilt u nadere informatie of heeft u suggesties dan kunt u altijd de Stichtingsleden daarover benaderen.

 

Bijlage: foto werop Stichting bestjoerslid Auke Bruinsma wer ’n bedrg tafoegt op de ljedder fan us begrutting fan de Restauraasje

De filmkes oer de restauraasje fan de tsjerke (fragminten derút) 
steane op you tube:

http://www.youtub...qPeknLfflg
http://www.youtub...HzWaEc0Siw
It (langere) filmke mei de boargemaster:

http://www.youtub...q6HJeMDip4

 

#3 | op 29 February 2012
Het Bestuur heeft alle inwoners van onze beide dorpen en verdere belangstellenden in een brief de vorderingen van de Commissie kenbaar gemaakt.
We willen door inzage te geven in de financiele situatie de dorpen er meer bij betrekken.
Door toezeggingen van subsidies vanuit de overheid en diverse fondsen vindt het Bestuur het verantwoord om nu een aantal aannemers uit te nodigen voor het indienen van een offerte. Streven is hierbij om in april mei te gunnen en wellicht nog voor de bouwvak te beginnen.

Heeft u vragen of suggestie dan graag reactie naar het bestuur.

Reinder Reinsma

#4 | op 28 February 2013
We binne noch drok dwaende mei de restauraasje fan us tsjerke, mar er is net altiid neis te melden
Ik bedoel dermei, bouwfergaderingen, sponsors oan skriuwe, energy regelje, kleuren utsykje ens. ens. giet gewoan troch
mar jowt net altiid Nijs om te dielen
Foar dyjinge die't fragen hat, of suggesties, die kin us altiid skilje of maile

De bou is op schema, we rinne 'n pear wike achter, mar hawwe de oplevering plant op 27 maart os.
'T oargel mat der dan noch yn, de klok moat wer to plak en de ferfer mat dien wurk meitsje
en natuerlik moat 't hof dan wer netsjes makke wurde


De timmerman hat de bute kant dien en is no binnen oan de slag
Ek de tunmuorre mei 't izeren stek stiet wer to plak en se binne dwaende mei 't baarhokje
Fierder wurd der wurke oan de centrale verwarming, ljocht en wetter

Groetnis, Reinder